ویروس غیبت

ویروس غیبت

💠 حدیث روز 💠 امام صادق علیه السلام: سرعت اثر غیبت در ویرانی دین و ایمان بیش از اثر ویران کنندی جذام در اندرون انسان است. اصول کافی، ج۴، ص۵۹